Sammensatte verb

 

Sammensatte verb består av en forstaving eller partikkel og et grunnverb. De kan enten være løst eller fast sammensatte. ( anfangen, aufschreiben, empfehlen, entgehen)

 

Fast sammensatte verb

 Partiklene be-, ge- emp-, ent, er, ver- zer-, wider- danner fast sammensatte verb. De behandles akkurat som vanlige verb, partikkel og grunnverb skrives alltid sammen:

beginnenbeginntbegannbegonnen

Merk også at en her ikke får forstavinga ge- i perfektum partisipp. Også über, unter, um og durch kan
danne fast sammensetning, det skal vi se nærmere på nedenfor. I fast sammensatte verb ligger trykket på grunnverbet.

Løst sammensatte verb

I løst sammensatte verb blir forstavinga i noen tilfelle skilt fra grunnverbet. Reglene for når løst sammensatte verb skal sammenskrives og når forstaving og grunnverb skal skilles, følger egentlig de vanlige ordstillingsreglene. Løst sammensatte verb er verb med forstavinger som auf-, ab-, an-, her-, dar-, ein-, nieder-  osv. Forstavingene kan være identiske med preposisjoner, men det kan også dreie seg om adverb, substantiv og verb. I løst sammensatte verb kommer trykket på forstavinga.

Forstaving kommer for seg i disse tilfella:

Presens og preteritum i hovedsetning:

Er fängt wieder an.
Er
fing wieder an.

I imperativ:

Fang an!
Fangt an!
Fangen Sie bitte an!

I alle andre tilfelle har vi sammenskrivning:

Infinitiv: Er wird wieder anfangen.
             Er hat Lust wieder
anzufangen.

Perfektum partisipp: Er hat wieder angefangen.

Leddsetninger: Ich sage, dass er wieder anfängt.
                       Ich sage, dass er wieder
anfing.

Verb sammensatt med über, unter, um og durch

Dette er egentlig et vanskelig område. Disse forstavingene danner dels fast, dels løs sammensetning. Noen regler kan man sette opp, men ofte er det tryggest å rådføre seg med ordboka.

·        Er det sammensatte verbet intransitivt (kan ikke ta objekt), er det løst sammensatt:

Die Sonne geht bald unter.

·        Hvis det sammensatte verbet er transitivt (kan ta objekt), er forholdet til objektet vesentlig. Hvis objektet bringes i bevegelse av verbets handling, er verbet løst sammensatt:
Wir
zogen den Faden durch. (Vi dro tråden gjennom).
Her har forstavinga adverbiell karakter. Når objektet ikke settes i bevegelse, er verbet fast sammensatt:
Wir
durchzogen den Wald. (Vi streifet gjennom skogen).
Her har forstavinga preposisjonell karakter.

·        I overført betydning ( preposisjonen sier ikke noe om rom).
I overført betydning danner unter og über fast sammensetning:
Er hat viele Bücher
übersetzt.
Um danner i en slik sammenheng løs sammensetning:
Es ist schwierig, alles
umzubauen.

Vanskelig? Ja – når det gjelder sammensetninger med über, unter, um, durch er det som sagt greiest og tryggest å bruke ordboka til hjelp.

Avledede verb

En del verb kan se ut som sammensatte verb, men er egentlig avledet av substantiv eller adjektiv. antworten er avledet av Antwort, frühstücken er avledet av Frühstück. Slike verb sammenskrives alltid, og bøyes alltid svakt:

frühstückenfrühstücktfrühstückte - gefrühstückt

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
12.07.08