Denne grammatikken dekker i det vesentlige det behovet man har i den videregående skole. Jeg tar for meg det sentrale i grammatikken, det som man stadig kommer tilbake til i klasserommet. Spesielt tar jeg for meg de områdene hvor elevene erfaringsmessig gjør elementære feil.

Det betyr ikke at alt stoffet her er enkelt. Mye er vanskelig, og du vil trenge mye tid på å lære alt. Da er det viktig å tenke strategisk når du skal kommunisere, enten det er muntlig eller skriftlig. Det vil si at du legger deg på det vanskenivået som passer for deg, og finner en annen måte å uttrykke deg på hvis du kjører deg fast. Les mer om dette her.

Skal du lære effektivt, må du også ha bevissthet om læringsmål og læringsprosess, og kunne vurdere din egen læring. Om dette bruker man begrepet metakognisjon. Du kan lese mer om dette her.

Utgangspunktet i grammatikken er setningsledd og ordklasser. Det er viktig at du kan skille mellom setningsledd på den ene siden, og ord/ordklasser på den andre siden. Uten et slikt skille vil du ikke kunne forstå elementære strukturer i en setning. Klikk her for å se nærmere på setningsledd.
Ellers er grammatikken ordna slik at du – bortsett fra et par sidespor – kan gå direkte fra hvilken som helst side til hvilken som helst side. Sidene har også lenke til oppgavesamlinga, som du hele tida bør inkludere i grammatikkarbeidet.

En grundig tyskspråklig grammatikk er Udo Klinger: Deutsche Grammatik. Og i bøyningsordboka Canoo finner du alle de bøyningsformene du måtte ønske.

For lærere: Jeg har brukt stor skrift i denne grammatikken, med tanke på at stoffet kan presenteres via videokanon og storskjerm.
Hogne Vindenes

tyskelver420
Kongsberg videregående skole. Arbeid med tysk. Datarommene er nå forsvunnet, hver elev har sin bærbare pc.

Tysk i gamle dager.

I Statsarkivet finnes dette kostelige brevet, som viser at tyskundervisningen også kunne være problematisk i gamle dager. Foranledningen er at en tysklærer har mistet besinnelsen, og gått til håndgripeligheter overfor en elev som ikke ville lære  tysk preposisjonsbruk. Moren klager til rektor, og dette er lærerens forklaring overfor rektor:

Hr. Rector Schreiner!

I Anledning den mig meddelte Skrivelse fra Fru Blickfeldt, som herved tilbagesendes, skal jeg meddele, at sammenhengen er følgende: Efter skriftligt at være indøvet i Brugen af forskjellige tyske Prepositioner i Tidsforhold, var der givet Klassen i Pensum at lære de i Bogen opførte Regler udenad tilligemed en del Exempler. Disse sidste kunde Frederik Blickfeldt nogenlunde, derimot Intet af Reglerne. Efter gjentagne Gange dels selv at have foresagt ham, dels at have ladet hans Kammerater foresige den første Regel paa tre Linjer uden at kunne faa ham at sige den efter, fant jeg, at her maatte foreligge et Tilfelde ikke alene af Dovenskab, men tillige af kvalifiseret Uopmerksomhed, hvilket jeg, da jeg paa den ene Side ikke kunde opholde Undervisningens Gang lenger, medens jeg paa den anden Side ikke pleier at gaa fra Noget, før Gutter med saavidt Evner har tilegnet sig det, fant at maatte afhjælpe ved et Par Ørefigener, der ogsaa strax havde den tilsigtede Virkning.

Ærbødigst

------------------

Skien den 1. Juni 1874

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
03.07.09