Leddsetninger

Også setninger kan være setningsledd:

Er sagte, dass er kommen würde.

Hele denne setningen er en helsetning. Underordnet denne helsetningen er leddsetningen dass er kommen würde, den står som et objekt til verbalet i helsetningen (sagte). For oss er det viktig å kunne kjenne igjen tyske leddsetninger, for de har en spesiell ordstilling: Verbalet kommer til slutt i leddsetning. Hvis verbalet er sammensatt, kommer hjelpeverbet på siste plass og hovedverbet på nest siste plass.
Erfaringsmessig gjøres det ofte feil her. Det er flere måter å identifisere en leddsetning på, men det greieste er nok å lære ord som innleder leddsetninger:

Underordnende konjunksjoner(Se dette)
Relativpronomen .(Se dette
)
Spørreord i spørsmål som refereres i indirekte tale: wer, was, welcher, was für ein, wie, wo, wohin, wann, warum, woran, worauf, womit osv. (Se her)

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
03.07.09