Verb

 

         Verb.

Verb er den ordklassen som normalt blir brukt som verbal i setningen (se dette). I tysk akkurat som i norsk, deles verba inn i sterke og svake verb. Men utviklinga i de to språka har vært litt forskjellig, derfor er ikke alltid et verb som er svakt i norsk, også svakt i tysk. Formelt pleier man å skille mellom de to verbtypene ved å si at sterke verb ikke har preteritumsending (er ging), i motsetning til svake verb ( er sagte). Men det er jo også andre tydelige forskjeller. Det ser man hvis man setter opp averbo-bøyningen ( infinitiv – presens – preteritum – perfektum):

gehen – geht – ging – ist gegangen / sagen – sagt – sagte – hat gesagt  

Dessuten finnes det noen uregelmessige svake verb:
denken – denkt – dachte – hat gedacht

Oversikt over sterke verb.
Oversikt over uregelmessige svake verb.
Oversikt over modale hjelpeverb.

Sammensatte verb: klikk her.

Infinitte former.

Infinitiv.
Infinitiv er verbets substantiviske form, det vil si at den kan ha funksjon som et substantiv:
Er wünscht
zu gehen. Die Kinder lernen lesen.
Her står infinitivene som et slags objekt.
Når infinitiven knytter et ledd til seg, kalles det utvidet infinitiv:
Er wünscht nicht
in die Stadt zu gehen. Etter den nye rettskrivinga skal en utvidet infinitiv ikke ha komma foran seg.

 Infinitiv brukes som hovedverb i sammensatte tider:
Ved modale hjelpeverb: Ich muss
gehen.
I futurum: Ich werde
gehen.
I norsk kommer infinitiven foran det leddet den knytter til seg:
Jeg ønsker
å gå hjem.
I tysk kommer den etter:
Ich wünsche, nach Hause
zu gehen.

Husk at infinitiven er verbets nevneform eller oppslagsform. Hvis du i en tekst støter på for eksempel ordet warf, må du vite at det heter werfen i infinitiv for å kunne finne det i ordboka.

 Perfektum partisipp.

Brukes som hovedverb i perfektum, pluskvamperfektum og passiv:

hat gesehen / gesagt
hatte
gesehen / gesagt
wird
gesehen / gesagt

 I sterke verb ender perfektum partisipp på –en, i svake på –(e)t.

 Merk 1: Perfektum partisipp i tysk, presens partisipp i norsk: Er kam gegangen – han kom gående.

Finitte former.

presens                     er geht                   er sagt

preteritum                  er ging                   er sagte

perfektum                  er ist gegangen      er hat gesagt

pluskvamperfektum    er war gegangen    er hatte gesagt

futurum                      er wird gehen         er wird sagen

kondisjonalis              er *würde gehen    er würde sagen

Merk formen würde, som egentlig er konjunktiv. Det er viktig å skille mellom würde = ville, og wurde = ble.

Passiv.

Passiv dannes av werden + hovedverb i perfektum partisipp. Subjektet i en passivsetning er akkusativobjekt i tilsvarende aktiv setning: Er wird gesehen – Ich sehe ihn.

Presens                          er wird gesehen

preteritum                        er wurde gesehen

perfektum                        er ist gesehen *worden

pluskvamperfektum        Er war gesehen worden

futurum                            er wird gesehen werden

kondisjonalis                   er würde gesehen werden

Merk formen worden, som brukes i passiv. Ellers brukes geworden.

 .

Konjunktiv uttrykker det mulige, eller det tenkte, som ikke nødvendigvis er i samsvar med virkeligheten. Konjunktiv brukes på to hovedområder:
Konjunktiv i betingelsessetninger:
Wenn ich Geld
hätte, würde ich eine Reise machen.
Konjunktiv i indirekte tale:
Sie sagte, dass sie keine Ahnung
habe (hätte).

I konjunktiv brukes spesielle konjunktivformer av det finitte verbet, når slike former finnes. Se også her.

Copyright © 2000 Hogne Vindenes
Sist oppdatert12.07.08